วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน ประเทศเบลเยี่ยม
เปิดโครงการการเรียนการสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา
ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน ประเทศเบลเยี่ยม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

--------------------------

คำขวัญประจำโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์
“เรียนรู้ภาษาไทย เข้าใจพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย ใฝ่ใจคุณธรรม”

หลักการและเหตุผล

     ลูกหลานคนไทยที่ย้ายตามผู้ปกครองมาจากเมืองไทย มาศึกษาเล่าเรียนและพักอาศัยอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม และหรือที่เกิดและเติบโตในประเทศเบลเยี่ยมนั้น กล่าวได้ว่า เป็นเด็กสองวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อจะไม่ลืมภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา อันจักเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพวกเขาในการดำเนินชีวิต

     วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน ประเทศเบลเยี่ยม ได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในการปลูกฝัง สั่งสอนให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้และสำนึกรักและการใช้ภาษาไทย เข้าใจพระพุทธศาสนา และการรักษาวัฒนธรรมไทย พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้ใกล้ชิดวัด เพื่อการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่สามารถประยุกต์หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันตามหลักการแห่งพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงจัดให้มีการเรียนการสอน ในนามโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์ขึ้น
 
วัตถุประสงค์
๑.
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนลูกหลานคนไทยในประเทศเบลเยี่ยม ได้เรียนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา
๒.
เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนไทยตามหลักการของพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

๓.

เพื่อสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนไทยได้สำนึกรักในความเป็นไทย มีความกตัญญูและร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามของไทย
  

ระยะเวลาที่เปิดทำการเรียนการสอน

การเรียนการสอนได้แบ่งเป็นเป็น ๒ ภาคการศึกษา ดังนี้

  ๑.๑ ภาคการเรียนที่หนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือน ธันวามคม ของทุกๆ ปี
 

๑.๒ ภาคเรียนที่สอง เริ่มต้นตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน ของทุกๆ ปี

ระยะเวลาทำการเรียนการสอนจะมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าต่อไป

 

วันและเวลาที่เปิดทำการเรียนการสอน
๓.๑.
เปิดเรียนทุกๆ วันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาที ถึง ๑๖.๐๐ น.
๓.๒.

ถ้าหากวันเสาร์ไหนที่ทางวัดจัดงาน ทางวัดจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและให้ถือเอาวันเสาร์ที่ทางวัดจัดงานเป็นกิจกรรมพิเศษของครู ผู้ปกครองและนักเรียน

 

วิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน
๔.๑.
ในเบื้องต้น ทางวัดได้เปิดเรียนเฉพาะวิชาภาษาไทย มารยาทไทย และวิชาพระพุทธศาสนาส่วนวิขานาฏศิลป์และดนตรีไทย เมื่อทางวัดพร้อมในเรื่องสถานที่และบุคคลากร จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไป
   
ค่าเล่าเรียนของนักเรียน
๕.๑.

ในเบื้องต้น ทางวัดไม่ได้คิดค่าใข้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ปกครองต้องการจะบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนก็สามารถบริจาคตามกำลังศรัทธาที่วัดธัมมปทีปได้ทุกๆ วัน ส่วนรายจ่ายเป็นกรณีเฉพาะเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กนักเรียน ประธานสมาคมฯ จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไป

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กนักเรียนได้เรียนภาษาไทย สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูด ได้ตามศักยภาพและระดับขั้นการเรียนของตนเอง
๒. เด็กนักเรียนได้เข้าวัด เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและได้ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
๓.

เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่วัด

 


กฏระเบียบเบื้องต้น เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน ประเทศเบลเยี่ยม

    คุณสมบัติของนักเรียน
๑.๑.
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนชาย หญิง ตั้งแต่อายุ ๗ ปี ถึง ๑๘ ปี (ในกรณีนี้ รับสมัครเฉพาะเด็กนักเรียน ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทยหรือมีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับคนไทย สำหรับลูกหลานคนเบลเยี่ยมให้อยู่ในดุลยพินิจของครูและประธานสงฆ์เป็นผู้พิจารณาร่วมกัน)
๑.๒
ถ้าหากเด็กนักเรียนอายุมากกว่าหรืออายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้นี้ ให้พระอาจารย์ และครูประจำชั้นพิจารณารับเข้าเรียนเป็นรายกรณีไป
๑.๓
ผู้ปกครองต้องนำเด็กนักเรียนมากรอกใบสมัครด้วยตัวเอง (พร้อมด้วยรูป ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป) ก่อนเปิดเรียน ถ้าหากมาสมัครเรียนหลังเปิดการเรียนการสอนแล้ว ให้ครูประจำชั้นพิจารณารับเข้าเรียนเป็นกรณีไป
 

ระยะเวลาที่เปิดทำการเรียนการสอน

๒.๑.

ใน ๑ ปีการศึกษา ได้แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา ดังนี้

  ๒.๑.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวามคม ของทุกๆ ปี
  ๒.๑.๒ ภาคการศึกษาที่สอง เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ของทุกๆ ปี
  ๒.๑.๓ ส่วนการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ในภาคฤดูร้อนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีก ครั้งหนึ่ง เมื่อมีมติจากที่ประชุมของคณะผู้ปกครองนักเรียนและทางวัด
๒.๒. ระยะเวลาทำการเรียนการสอนจะมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าต่อไป
   

วันและเวลาที่เปิดทำการเรียนการสอน

๓.๑. เปิดเรียนทุกๆ วันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาที ถึง ๑๖.๐๐ นาที
๓.๒.
ถ้าหากวันเสาร์ไหนที่ทางวัดจัดงาน ทางวัดจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและให้ถือเอาเสาร์ที่ทางวัดจัดงานเป็นกิจกรรมพิเศษของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
   

วิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน

๔.๑.
ในเบื้องต้น ทางวัดได้เปิดเรียนเฉพาะวิชาภาษาไทย มารยาทไทย และวิชาพระพุทธศาสนาส่วนวิชานาฏศิลป์และดนตรีไทยเมื่อทางวัดพร้อมในเรื่องสถานที่และบุคคลากรจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไป
   

๕. ค่าเล่าเรียนของนักเรียน

๕.๑.
ทางวัดไม่ได้คิดค่าใข้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ปกครองต้องการจะบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนก็สามารถบริจาคตามกำลังศรัทธาที่วัดธัมมปทีปได้ทุกๆ วัน ส่วนรายจ่ายเป็นกรณีเฉพาะเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กนักเรียน ประธานคณะผู้ปกครองนักเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบสืบต่อไป
   
 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครเรียนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา
ได้ทุกๆ วันที่ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน ประเทศเบลเยี่ยม โทร. ๐๑๕ ๒๙ ๐๐ ๙๙
E-mail: ssubhalert@yahoo.com Website: watdhammapateep.com

 
 
 
 
 
 


 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 

 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 
 
 

ชื่อ  นามสกุล ..........................................
วันเกิด : ................................................
โรงเรียน..................................................
ชั้น........................................................
ปิดา.............................มารดา..................
โทรศัทพ์.................................................

 


 

 

วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน ประเทศเบลเยี่ยม WAT DHAMMAPATEEP KOUTERDREEF 37 2800 MECHELEN BELGIUM
www.watdhammapateep.com E-mail : ssubhalert@yahoo.com
TEL./FAX. (32) 015.29.00.99