พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้าพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธ์

 

 
 
 

 

 

 

     ในสัปดาห์ที่ 2 ภายหลังจากการตรัสรู้พระองคค์ได้เสด็จไปด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ แล้วประทับยืนจ้องพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม้กระพริบพระเนตร ด้วยพระอิริยาบถนั้นตลอด 7 วัน และสถานที่ประทับยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเรียกว่า อนิมิสสเจดีย์ (อนิมิสส แปลว่า ไม่กระพริบตา)ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปปางถวายเนตรขึ้นเป็นอนุสติ และนิยมสร้างไว้เป็นที่สักการะบูชาประจำวัน สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

 

 
 
 

มีกำลัง 19 บทสวดย่อ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณ โณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง
นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุต ตา วิหะเรมุ
ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง
ปาละ ยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะ โม วิมุตตานัง นะโม
วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะน

 

 

 

 

 

 

วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน ประเทศเบลเยี่ยม WAT DHAMMAPATEEP KOUTERDREEF 37 2800 MECHELEN BELGIUM
www.watdhammapateep.com E-mail: ssubhalert@yahoo.com
TEL./FAX. (32) 015.29.00.99